ALGEMENE VOORWAARDEN

De website www.maileffect.nl is gemaakt onder copyright van M@ilEffect. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met (een deel van) deze voorwaarden verzoeken we je de website niet te gebruiken.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie over sitebezoek, locatie en voorkeuren op te slaan. Deze informatie dient enkel voor een zo prettig mogelijke gebruikerservaring.

Persoonlijke informatie

Het achterlaten van persoonsgegevens op deze website is alleen van toepassing bij het schrijven van een recensie. M@ilEffect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze recensies of eventuele gevolgen van plaatsing. U kunt desgewenst een verzoek voor verwijdering indienen.

Toegang tot de site

Onderhevig aan deze voorwaarden biedt M@ilEffect beperkte toegang tot de website, voor non-commerciële doeleinden. M@ilEffect is in geen enkel geval verplicht om ondersteuning te bieden bij toegang tot de site.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M@ilEffect is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij M@ilEffect.

Gebruikerscontent

Hieronder valt alle door de gebruiker geplaatste content op de site. Door de content op de site te plaatsen geef je M@ilEffect onherroepelijk het recht om deze content onbeperkt te reproduceren, openbaar maken, publiceren en gebruiken, ook voor commerciële doeleinden. De gebruiker alleen is aansprakelijk voor de inhoud van deze content. M@ilEffect aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze inhoud. Door het plaatsen van content op deze site neem je afstand van enig recht op royalties of aanspraak op deze content. Door het plaatsen van deze content op deze site ga je ermee akkoord geen inhoud te plaatsen die aanstootgevend, schadelijk of anderszins in strijd met de wet is. Wij behouden ons het recht voor om aangeleverde gebruikerscontent vóór plaatsing te keuren en eventueel herzien.

Gebruik van de site

Indien je M@ilEffect feedback geeft of suggesties aangaande de site, geef je daarmee alle rechten op die feedback over aan M@ilEffect. Bij het aanvaarden en doorvoeren van de suggesties maakt M@ilEffect zich op geen enkele manier verschuldigd aan de gever van de feedback tot welke compensatie dan ook.

Vermelding van prijzen op de website


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met M@ilEffect te mogen claimen of te veronderstellen.

Actualiteit van gegevens


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. M@ilEffect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betalingen en vergoedingen


De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de tetkstschrijver om — in geval van een inbreuk op het auteursrecht — de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Betalingsverpichting


A. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

B. De betalingstermijn is 14 dagen na levering. De opdrachtgever dient 50% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

C. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het M@ilEffect vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

D. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.

Faillissement en surseance


Zowel M@ilEffect als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft M@ilEffect het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Het Nederlands recht


Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van M@ilEffect of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Copyright


Copyright ©2021. Alle rechten voorbehouden. Alle merknamen, logo’s en ander herkenbaar M@ilEffect beeldmateriaal weergegeven op deze site zijn ons eigendom, dat van onze partners, derde partijen of te gebruiken onder vrije licentie. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming van ons of deze derde partijen te reproduceren.

Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van M@ilEffect op deze pagina.